Методическое руководство по подотчетности органов местного самоуправления

Доклад ЖК КР

Фотогалерея / архив

Баннер
МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОДОТЧЕТНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Методическое руководство по подотчетности ОМСУ является документом учебно-методического характера, описывающим последовательность действий по исполнению ОМСУ обязательств в части обеспечения подотчетности и прозрачности своей деятельности.
В методическом руководстве описаны рекомендации по обеспечению подотчетности трех типов, которые прямо указаны в законодательстве Кыргызской Республики в отношении подотчетности ОМСУ айылного аймака:
 
  • Подотчетность исполнительного органа ОМСУ в лице айылного аймака перед местным сообществом по исполнению Программы социально-экономического развития айылного аймака (ПСЭР АА).
  • Подотчетность главы айыл окмоту перед айылным кенешем по исполнению местного бюджета.
  • Подотчетность депутата айылного кенеша перед избирателями.
Методическое руководство представляет ОМСУ рекомендации по организации процесса подотчетности и поможет ОМСУ выстроить эффективную систему подотчетности на постоянной основе.
Руководство разработано экспертами проекта USAID «Успешный аймак».

 
ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫНЫН ОТЧЕТТУУЛУГУ БОЮНЧА МЕТОДИКАЛЫК КОЛДОНМО

ЖӨБО отчеттуулугу боюнча методикалык колдонмо ЖӨБО өз ишинде отчеттуулукту жана айкындуулукту камсыздоо бөлүгүндө милдеттенмелерди аткаруусу боюнча иш-аракеттердин ырааттуулугун сүрөттөгөн окуу-методикалык мүнөздөгү документ болуп саналат.
Методикалык колдонмодо айыл аймагынын ЖӨБО отчеттуулугуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында түздөн-түз көрсөтүлгөн үч түрдөгү отчеттуулукту камсыздоо боюнча сунуштар берилген:
  • Айыл аймагынын атынан ЖӨБО аткаруу органынын жергиликтүү жамааттын алдындагы айыл аймагын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын (АА СЭӨП) аткаруу боюнча отчеттуулугу.
  • Айыл өкмөт башчысынын айылдык кеңештин алдындагы жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчеттуулугу.
  • Айылдык кеңештин депутатынын шайлоочулардын алдындагы отчеттуулугу.
Методикалык колдонмо ЖӨБОго отчеттуулук процессин уюштуруу боюнча сунуштарды берет жана ЖӨБОго туруктуу негизде натыйжалуу отчеттуулук системасын түзүүгө жардам берет.
Колдонмо USAIDдин «Ийгиликтүү аймак» долбоорунун эксперттери тарабынан иштелип чыгарылган.
 
 

Анонсы МСУ / архив